14352299_1346664932028168_8635010455988905505_o.jpg

AXUDAS IGAPE: PROGRAMA CHEQUE DIXITALIZACIÓN COVID-19

Estas liña de axuda están dirixidas a impulsar os procesos de dixitalización máis axeitados que permitan ao comercio, autónomos e ás pequenas e medianas empresas reforzar a súa actividade.


RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300E).


Orde de axudas IGAPE-IG278

Código de procedemento IG300E


PROGRAMA CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID-19 (IG300E)


FINALIDADE

Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID19.

 

BENEFICIARIOS 

Micropemes incluíndo autónomos de menos de 10 traballadores dos sectores comercio, perruquerías, turismo, hostalería e transporte.

1. Poderán ser beneficiarios destas axudas as entidades con centro de traballo en Galicia comprendidas en algunha das seguintes categorías:

a) Microempresas (inclúe autónomos que cumpran a condición de microempresa) que desenvolvan a súa actividade en algún dos seguintes sectores:

i. Hostalería e turismo
- CNAES 55 (servizos de aloxamento), 56 (servizos de comidas e bebidas), 7711 (aluguer de automóbiles e vehículos a motor lixeiros), 7721 (aluguer de artigos de ocio e deportes), 79 (Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas cos mesmos), 9004 (xestión de salas de espectáculos), 91 (Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais), 93 (Actividades deportivas, recreativas e de entretemento).

ii. Comercio polo miúdo - CNAE 45 (Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas) e 47 (Comercio polo miúdo, excepto de vehículos de motor e motocicletas).

iii. Transporte- Rama-H- da CNAE (transporte e almacenamento).

iv. Perruquería e estética persoal, tintorerías, servizos de reparación e outros – CNAE 95 (reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico), 9601 (Lavado e limpeza de prendas téxtiles e de pel), 9602 (perruquería e outros tratamentos de beleza), 9603 (Pompas fúnebres e actividades relacionadas), 9604 (actividades de mantemento físico) e 9609 (outros servizos persoais n.c.o.p.).

v. Os seguintes epígrafes de formación: 8532 (Educación secundaria técnica y profesional) e 855 (Outra educación).

b) As seguintes entidades da economía social: sociedades cooperativas galegas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego. Deben cumprir a definición de Peme . Quedan excluídas deste epígrafe as entidades dedicadas os sectores da pesca e da acuicultura e as entidades dedicadas á produción primaria de produtos agrícolas.

c) Entidades do tecido asociativo empresarial e laboral, como poden ser asociacións empresariais, clusters, colexios profesionais ou cámaras.

2. Exímese ás persoas beneficiarias desta subvención do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou fronte á Administración pública da Comunidade Autónoma, no momento da concesión da axuda e do pagamento do anticipo concedido.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas nas que concorra algunha do resto de circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei, as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea. 


CONTÍA DA AXUDA

 80% ata 9.600€.

 

TIPO

Subvención a fondo perdido  para proxectos entre 1.500 e 12.000€.

 

INVESTIMENTO A APOIAR

-        Activos dos seguintes tipos:

o   Equipos informáticos e outro equipamento electrónico.

o   Licencias de Software estándar de mercado.

o   Dispositivos de conectividade cando o traballo se desenvolva nunha zona rural na que se deban realizar gastos extraordinarios para adaptar a conexión a necesidades de acceso a redes.

 

-        Gastos de subscrición a software aboados por parte do solicitante durante o período do gasto subvencionable.

 

-        Colaboracións externas encamiñadas á adaptación e personalización dos sistemas dixitais e ao adestramento sobre a súa aplicación e uso.

 

RÉXIME

Concorrencia non competitiva.

PRAZO DE SOLICITUDE

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día seguinte á publicación desta convocatoria no DOG e finalizará o 30 de setembro de 2020, agás esgotamento do crédito.

PRAZO DE EXECUCIÓN DOS PROXECTOS

Serán subvencionables os gastos realizados entre o 15 de marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión.Documentos relacionados